Hoe zegt u op en hoe wordt de verzekering verlengd?

 

Als u erover denkt om uw verzekering  op te zeggen dan vinden wij dat jammer. Wij adviseren u daarom voor u dit doet eerst met ons contact op te nemen, voordat u uw verzoek doet. Want wij horen graag van u waarom u uw verzekering wilt opzeggen. Als u nog geen alternatief heeft dan helpen wij u graag bij het vinden van een andere oplossing.

Wenst u de verzekering als nog te beëindigen dan kan dit als volgt:

˃ Via het wijzigingsformulier op deze site

˃ Per mail aan polis@henskensyachtverzekeringen.nl

˃ U kunt uw verzoek voor beëindiging ook versturen naar:

 Henskens Yachtverzekeringen
Postbus 4
5256 ZG Heusden
 

˃ U kunt uw verzoek ook richten aan de verzekeraar, echter verzoeken wij u dan om een kopie van dit schrijven aan ons kantoor te zenden.

 

Opschorten of opzeggen bij verkoop van uw boot

Ons advies is echter om de verzekering op te schorten i.v.m. behoud van uw korting.

Vanzelfsprekend kunt u, indien u een nieuwe boot aanschaft, de verzekering bij ons voortzetten. U kunt deze wijziging doorgegeven via het wijzigingsformulier.

Wij wijzen u erop dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beëindigd, de maatschappij royementskosten in rekening brengt. Indien er binnen afzienbare tijd weer een boot wordt aangeschaft, die ook bij ons zal worden verzekerd, is het verstandiger om de polis op te schorten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Einde stilzwijgende verlenging schadeverzekering

Vanaf 1 januari 2010 mogen verzekeraars en gevolmachtigden een particuliere schadeverzekering niet meer stilzwijgend verlengen. Dit is het gevolg van een nieuwe gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. Die gedragscode verplicht verzekeraars en gevolmachtigden om de verzekeringnemer tijdig te informeren over de naderende contractvervaldatum en de mogelijkheid de verzekering te beëindigen.

 

Gedragscode staat stilzwijgende verlenging niet meer toe

Stilzwijgende verlenging houdt in dat de verzekeraar/gevolmachtigde (hierna verzekeraar genoemd) de verzekeringsovereenkomst aan het einde van de contracttermijn met een nieuwe termijn verlengt, zonder dat hij de verzekeringnemer hierover uitdrukkelijk informeert. De verzekeraar moet in de nieuwe situatie de verzekeringnemer uitdrukkelijk informeren over de naderende contractverlenging. Deze verplichting ligt vast in de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen’.

Met het verbod op stilzwijgende verlenging komt de verzekeringsbranche tegemoet aan de wens van de consument om meer inzicht te krijgen in een naderende contractverlenging en de behoefte aan meer keuzevrijheid, ook met betrekking tot de contracttermijn.

Voor bepaalde particuliere schadeverzekeringsproducten geldt de gedragscode niet. Het gaat daarbij om de zorg-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekering.

 

Procedure verzekeraar einde looptijd verzekeringsovereenkomst

De gedragscode houdt in dat de verzekeraar vanaf 1 januari 2010 het volgende moet doen:

Hij informeert de verzekeringnemer tijdig dat de verzekering afloopt. Het Verbond van Verzekeraars laat zijn leden zelf bepalen wat tijdig is en op welke wijze zij de verzekeringnemer willen informeren. Het uitgangspunt is dat de verzekeringnemer moet weten dat het contract afloopt en op welke termijn dat gebeurt.

Hij maakt de verzekeringnemer attent op de mogelijkheid om de verzekering te beëindigen en geeft daarbij aan welke opzegtermijn er geldt. Als de verzekeringnemer geen gebruikmaakt van de aangekondigde opzegmogelijkheid, verlengt de verzekeraar de verzekering met één jaar.

Als de verzekeringnemer niet reageert op de berichtgeving van de verzekeraar, wordt de verzekering niet stopgezet. Het einde van de stilzwijgende verlenging betekent in die situaties geen stilzwijgende stopzetting van de verzekering.

 

Jaarcontracten

Particuliere schadeverzekeringen die op of na 1 januari 2010 worden gesloten, zijn in principe jaarcontracten. Een jaarcontract kan de verzekeringnemer na verlenging, dus zodra de verzekering tenminste één jaar heeft gelopen, dagelijks opzeggen. Daarbij moet de verzekeringnemer wel een opzegtermijn van één maand in acht nemen.

 

Meerjarige contracten

Ook na 1 januari 2010 blijft het mogelijk een meerjarig contract te sluiten of voort te zetten. De verzekeringnemer moet daar uitdrukkelijk mee instemmen en apart voor tekenen. Doet de verzekeringnemer dit niet, dan wordt het meerjarige contract omgezet in een jaarcontract en is dan dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. De verzekeringnemer kan een meerjarig contract niet dagelijks opzeggen. Hij mag de verzekeraar wel om een verkorting van de contractduur vragen. De verzekeraar beslist dan of hij aan dit verzoek wil voldoen.

 

Lopende polissen

De ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen’ verplicht de verzekeraar niet om bestaande polissen – dus polissen die vóór 1 januari 2010 zijn gesloten – om te zetten in een jaarcontract. Deze lopen door tot de afgesproken contractvervaldatum.

De verzekeraar heeft uiteraard wel de plicht om de verzekeringnemer tijdig te informeren over de naderende verlenging en de opzegmogelijkheid. Maakt de verzekeringnemer geen gebruik van de opzegmogelijkheid, dan wordt de polis omgezet in een jaarcontract. Deze is dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Als de verzekeringnemer (opnieuw) een meerjarig contract wenst, moet hij daar uitdrukkelijk mee instemmen en apart voor tekenen.

 

Bindende zelfregulering

De nieuwe gedragsregels vallen onder de zogenoemde bindende zelfregulering. Dat wil zeggen dat de leden van het Verbond van Verzekeraars op de algemene ledenvergadering hebben ingestemd met de nieuwe regels.

Bindende zelfregulering biedt de consument de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) als hij van mening is dat de verzekeraar zich niet aan deze afspraken houdt. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kan de verzekeraar aanspreken op zijn handelen wanneer dat in strijd is met de afgesproken – bindende – regels