Gedragcode

 

Directie en medewerkers van Henskens Yachtverzekeringen verklaren zich in hun dagelijks

handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

 

˃  Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend

zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.

 

˃  In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op

langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.

 

˃  Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen

van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch

vrijwaart voor de eventuele gevolgen.

 

˃  Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van

adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op

een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de

transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van

de geadviseerde transactie.

 

˃  Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld.

Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de

behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.

 

˃  Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie

aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de

verzekering of financiering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de

verzekering wordt gedaan.

 

˃  In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen

en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar van de

gehele financiële dienstverlening kan schaden.